آموزش راهبردی نرم افزار های اقتصادسنجی مالی

آموزش و دانلود نرم افرارهای کاربردی STATA،EViews،SPSS،لیزرل و....

آموزش راهبردی نرم افزار های اقتصادسنجی مالی

آموزش و دانلود نرم افرارهای کاربردی STATA،EViews،SPSS،لیزرل و....

آموزش راهبردی نرم افزار های اقتصادسنجی مالی

جناب آقای دکتر هادی امیری استادیار علوم اقتصاد دانشگاه اصفهان
پریسا اسماعیلیان کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه اصفهان

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

  • پریسا اسماعیلیان

آرم

دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان


  • پریسا اسماعیلیان

مهادلات درجه2

بررسی روابط غیرخطی در استتا
عنوان: آموزش نرم افزار STATA
حجم: 28.5 مگابایت

کاری از:پریسا اسماعیلیانImage result for ‫مدل های قیمت گذاری دارایی‬‎

لینک دانلود فیلم آموزش  مدل های قیمت گذاری

عنوان:مدل های سرمایه گذاری

حجم:6.3Mb


لینک دانلود فیلم آموزش پرتفولیوبندی مدل فاما و فرنچ

عنوان:مدل های سرمایه گذاری

حجم:25.4Mb

کاری از:پریسا اسماعیلیان 


  • پریسا اسماعیلیان


عنوان: فایل آزمون های ثبات پارامترها
حجم: 859 کیلوبایت

عنوان: آزمون چاو
حجم: 859 کیلوبایت


  • پریسا اسماعیلیان

لینک دانلود فیلم آموزش محاسبات آماری در  نرم افزارR

عنوان:آموزش نرم افزار R

حجم :40 مگابایت


  • پریسا اسماعیلیان

لینک دانلود فیلم آموزش IV&2SLS

پریسا اسماعیلیان |

لینک دانلود فیلم آموزش متغیرهای ابزاری و حداقل مربعاتدومرحله ای
عنوان: متغیرهای ابزاری
حجم: 17.8 مگابایت


  • پریسا اسماعیلیان