آموزش راهبردی نرم افزار های اقتصادسنجی مالی

آموزش و دانلود نرم افرارهای کاربردی STATA،EViews،SPSS،لیزرل و....

آموزش راهبردی نرم افزار های اقتصادسنجی مالی

آموزش و دانلود نرم افرارهای کاربردی STATA،EViews،SPSS،لیزرل و....

آموزش راهبردی نرم افزار های اقتصادسنجی مالی

جناب آقای دکتر هادی امیری استادیار علوم اقتصاد دانشگاه اصفهان
پریسا اسماعیلیان کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه اصفهان

نویسندگان

۳ مطلب با موضوع «آموزش نرم افزار :: آموزش نرم افزار STATA» ثبت شده است

آموزش همسانی واریانس

پریسا اسماعیلیان |

دانلودPDF

لینک دانلود آزمون همسانی واریانس داده های پنل دیتا
عنوان: آزمون ناهمسانی واریانس داده های پنل دیتا
حجم: 1.19 مگابایت

  • پریسا اسماعیلیان

آموزش پنل دیتا در استتا

پریسا اسماعیلیان |

دانلودPDF

آموزش پنل دیتا در استتا
عنوان: آموزش پنل دیتا
حجم: 1.9 مگابایت

پریسا اسماعیلیان


  • پریسا اسماعیلیان

آموزش نرم افزار Stata

پریسا اسماعیلیان |

دانلود آموزش نرم افزارEViews

 لینک دانلود آموزش نرم افزار استتا
عنوان: آموزش نرم افزار STATA
حجم: 1.42 مگابایت

رمز فایل:94


  • پریسا اسماعیلیان