آموزش راهبردی نرم افزار های اقتصادسنجی مالی

آموزش و دانلود نرم افرارهای کاربردی STATA،EViews،SPSS،لیزرل و....

آموزش راهبردی نرم افزار های اقتصادسنجی مالی

آموزش و دانلود نرم افرارهای کاربردی STATA،EViews،SPSS،لیزرل و....

آموزش راهبردی نرم افزار های اقتصادسنجی مالی

جناب آقای دکتر هادی امیری استادیار علوم اقتصاد دانشگاه اصفهان
پریسا اسماعیلیان کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه اصفهان

نویسندگان

۲۳ مطلب با موضوع «آموزش نرم افزار» ثبت شده است


عنوان: فایل آزمون های ثبات پارامترها
حجم: 859 کیلوبایت

عنوان: آزمون چاو
حجم: 859 کیلوبایت


  • پریسا اسماعیلیان

لینک دانلود فیلم آموزش محاسبات آماری در  نرم افزارR

عنوان:آموزش نرم افزار R

حجم :40 مگابایت


  • پریسا اسماعیلیان

لینک دانلود فیلم آموزش IV&2SLS

پریسا اسماعیلیان |

لینک دانلود فیلم آموزش متغیرهای ابزاری و حداقل مربعاتدومرحله ای
عنوان: متغیرهای ابزاری
حجم: 17.8 مگابایت


  • پریسا اسماعیلیان

لینک دانلود فایل فیلم آموزش ثبات ساختاری
عنوان: آزمون های ثبات پرامترها
حجم: 649 کیلوبایت

لینک دانلود فیلم آموزش آشنایی با آزمون های ثبات ساختاری

عنوان:آزمون های شکست ساختاری

حجم:59مگابایت


  • پریسا اسماعیلیان

لینک دانلود فایل فیلم آموزش مدل های آرچ و گارچ
عنوان: مدل های تغییرپذیری
حجم: 718 کیلوبایت


لینک دانلود فیلم آموزش مدل های آرچ و گارچ

عنوان:مدل های آرچ و گارچ

حجم:40 مگابایت

کاری ازخانم زهرا صالحی اقتصاد دانشگاه اصفهان

  • پریسا اسماعیلیان