آموزش راهبردی نرم افزار های اقتصادسنجی مالی

آموزش و دانلود نرم افرارهای کاربردی STATA،EViews،SPSS،لیزرل و....

آموزش راهبردی نرم افزار های اقتصادسنجی مالی

آموزش و دانلود نرم افرارهای کاربردی STATA،EViews،SPSS،لیزرل و....

آموزش راهبردی نرم افزار های اقتصادسنجی مالی

جناب آقای دکتر هادی امیری استادیار علوم اقتصاد دانشگاه اصفهان
پریسا اسماعیلیان کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه اصفهان

نویسندگان

۱ مطلب در تیر ۱۳۹۵ ثبت شده است


Image result for ‫مدل های قیمت گذاری دارایی‬‎

لینک دانلود فیلم آموزش  مدل های قیمت گذاری

عنوان:مدل های سرمایه گذاری

حجم:6.3Mb


لینک دانلود فیلم آموزش پرتفولیوبندی مدل فاما و فرنچ

عنوان:مدل های سرمایه گذاری

حجم:25.4Mb

کاری از:پریسا اسماعیلیان 


  • پریسا اسماعیلیان