آموزش راهبردی نرم افزار های اقتصادسنجی مالی

آموزش و دانلود نرم افرارهای کاربردی STATA،EViews،SPSS،لیزرل و....

آموزش راهبردی نرم افزار های اقتصادسنجی مالی

آموزش و دانلود نرم افرارهای کاربردی STATA،EViews،SPSS،لیزرل و....

آموزش راهبردی نرم افزار های اقتصادسنجی مالی

جناب آقای دکتر هادی امیری استادیار علوم اقتصاد دانشگاه اصفهان
پریسا اسماعیلیان کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه اصفهان

نویسندگان

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «آموزش نرم افزار» ثبت شده است

آموزش جامع نرم افزار EViews

پریسا اسماعیلیان |


در این فایل آموزشی شما با نحوه وارد کردن داده ها، تخمین رگرسیون به روش ols , ، واریانس ناهمسانی، آزمونهای ضرایب، تصریح مدل و ثبات ساختاری شامل آزمون های نقطه شکست چاو،و آزمون های خود همبستگی، ریست رمزی، آزمون متغیرهای اضافی و حذف شده، آزمون نرمالیتی، آزمون آرچ،انجام تعدیلات فصلی، آزمون مجموع پسماندهای عطفی انباشته CUSUM , CUSUMSQ. پیشبینی بر اساس مدلهای آرما (ARMA) و آریما (ARIMA)


دانلود آموزش نرم افزارEViews

لینک دانلود آموزش جامع نرم افزار EViews

عنوان:آموزش نرم افزار ایویوز

حجم:48مگابایت

  • پریسا اسماعیلیان